Polityka prywatności

Sprawdź również Regulamin serwisu

I. Definicje

 1. Platforma – platforma internetowa Polcamp.pl stanowiąca rozwiązanie technologiczne służące do zawierania umów w zakresie rezerwacji usług;
 2. Polcamp – właściciel serwisu, którym jest i-Trends Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni , ul. Druskiennicka 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000345943, NIP 5862248580, REGON 220929702, posiadająca prawa autorskie do Serwisu;
 3. Cena – cena za realizację Umowy Najmu (najem Przedmiotu Oferty);
 4. Cena całkowita – suma wszelkich opłat należnych Właścicielowi od Klienta z tytułu Umowy Najmu, przy założeniu prawidłowego jej wykonania, w szczególności Cena brutto powiększona o kwoty brutto wszelkich należnych opłat Właścicielowi od Klienta w związku ze świadczeniem mu Usług Najmu;
 5. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 6. Konsument – konsument w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów oraz przepisów Kodeksu Cywilnego;
 7. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto w Serwisie w celach niezwiązanych z jej działalności gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Polcamp;
 8. Konto – część Serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Serwisu zalogowanym Klientom;
 9. Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Klientom na korzystanie z Serwisu;
 10. Profil – profil stworzony przez Klienta w Serwisie;
 11. Partner/Właściciel/Wynajmujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nawiązała współpracę z Polcamp.pl w celu świadczenia Usług dla Klientów;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu dostępny na stronie polcamp.pl;
 13. Rejestracja –proces polegający na założeniu Konta w Serwisie; czynność rejestracji odbywa się w następujący sposób:
  – Klient wypełnia odpowiedni formularz rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza;
  – Klient zatwierdza wypełniony formularz;
  – Klient akceptuje Regulamin;
  – Klient ma możliwość logowania się w Serwisie za pośrednictwem swojego indywidualnego Konta.
 14. Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi przez Klienta za pośrednictwem Serwisu;
 15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 16. Usługa, Usługi – działanie oferowane przez Polcamp na zasadach i w sposób opisany w Serwisie, będące przedmiotem świadczenia na rzecz Klienta.

 

II. Dane osobowe i polityka prywatności dla Partnerów

 1. Administratorem danych osobowych Partnerów jest i-Trends Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Druskiennicka 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000345943, NIP 5862248580, REGON 220929702. Polcamp wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dpo@i-trends.com, pisemnie, na adres siedziby administratora podany powyżej.
 2. Dane osobowe Partnerów są przetwarzane w celu:
  – zawarcia i wykonania umowy, w tym rozliczania się (przekazywania Opłat przez partnerów dla Polcamp) na korzystanie z Serwisu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  – marketingu bezpośredniego usług Polcamp, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu na mocy art. 6 ust.1 lit. f RODO, którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
  – prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania współpracą z Polcamp, pomiarów zachowania Partnerów, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie wyrażonej zgody na mocy art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Partnera, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu na mocy art. 6 ust.1 lit. f RODO, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  – spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Polcamp na mocy art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  – tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk na wewnętrzne potrzeby Polcamp, w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest analiza i rozwój działalności Polcamp;
  – geolokalizacji, na podstawie wyrażonej zgody na mocy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Polcamp przetwarza dane, w tym dane osobowe, Partnerów tylko i wyłącznie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie usług i prawidłową realizację Umowy, co obejmuje także m.in. wysyłanie na adres email Partnerów wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu
 2. Dane osobowe Partnerów nie będą udostępniane przez Polcamp bezpośrednio innym podmiotom, ale z właściwości Serwisu wynika, że dostęp do danych Partnera będą mogli mieć Klienci oraz wszyscy użytkownicy sieci Internet przeglądający ofertę Partnera.
 3. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez odpowiedni okres, tj.:
  – w celu zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z Serwisu – do momentu przedawnienia roszczeń;
  – w celu marketingu bezpośredniego usług Polcamp – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu;
  – w celu prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania Partnerów – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wycofania zgody;
  – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Partnera – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
  – w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
  – w celu tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk na wewnętrzne potrzeby Polcamp – w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
  – w celu geolokalizacji – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wycofania zgody.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
  – Klienci oraz Użytkownicy sieci Internet;
  – podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
  – podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 5. Partnerom przysługują następujące prawa:
  – prawo dostępu do własnych danych osobowych;
  – prawo do sprostowania danych osobowych;
  – prawo do usunięcia danych osobowych;
  – prawo do przenoszenia danych osobowych;
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (Klient w każdym czasie może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych: poprzez e-mail: dpo@i-trends.com;
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli dane Partnera są przetwarzane na podstawie zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe Partnerów nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Dane osobowe Partnerów, które Polcamp posiada mogą podlegać profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie zainteresowania Partnerów Usługami na podstawie danych osobowych, pomiarów zachowania oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych, legalnych źródeł. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na prowadzenie analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów oraz usługi oferowane przez Polcamp Partnerom. Podejmowanie decyzji przy użyciu profilowania w celu prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów i usługi Polcamp dla Partnerów obejmujących profilowanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Partnera zgody.
 8. Polcamp dąży do zapewnienia całkowitej ochrony zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych, w związku z czym podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionemu wprowadzaniu do nich zmian. W przypadku podejrzenia, że dane osobowe Partnera nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy istnieją dowody nadużycia, prosimy o kontakt na adres mailowy: dpo@i-trends.com.
 9. Dane osobowe podawane są przez Partnerów dobrowolnie, ale są niezbędne do nawiązania współpracy, tj. do zawarcia Umowy i świadczenia Usług w ramach Serwisu. Partner ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 10. Polcamp zobowiązuje się do podejmowania wymaganych działań technicznych niezbędnych do ochrony danych wprowadzonych do Serwisu.
 11. Informacje na temat wykorzystania danych osobowych oraz na temat dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres dpo@i-trends.com.
 12. Współadministratorami danych osobowych Klientów są wspólnie Polcamp oraz poszczególni Partnerzy. Na skutek współadministrowania poszczególne cele Polcamp i Partnerów oraz sposoby przetwarzania danych osobowych są ściśle ze sobą powiązane, a Polcamp i Partnerzy wspólnie umożliwiają przetwarzanie danych osobowych.
 13. Polcamp i Partnerzy dokładają należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Polcamp i Partnerzy zawierają umowę o współadministrowanie dzieląc między sobą zadania.
 14. Polcamp nie odpowiada za zakres oraz za legalność danych osobowych Klientów zbieranych indywidualnie przez Partnerów.
 15. Niniejszym zastrzegamy, że Polityka Prywatności może być aktualizowana. Polcamp powiadomi Partnerów Serwisu o ewentualnych, istotnych zmianach w sposobie przetwarzania danych osobowych, zamieszczając komunikat w Serwisie i wysyłając Partnerom na adres mailowy wskazany w procesie rejestracji wiadomość pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy Partner będzie nieusatysfakcjonowany zmianami w Polityce Prywatności ma prawo w każdej chwili zdecydować o zaprzestaniu korzystania z Serwisu, w tym w szczególności usunąć swoje dotychczasowe konto.
 16. Uzyskując dostęp do Serwisu i korzystając z usług Serwisu Partner potwierdza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i ją akceptuje.

III. Dane osobowe i polityka prywatności dla Klientów (Turystów)

 1. Polcamp przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów.
 2. Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w szczególności znajdujących się na jego Koncie albo w Serwisie.
 3. Ze względu na to, że Serwis umożliwia dokonywanie Rezerwacji w celu skorzystania z Usług Partnerów, dane osobowe Klienta oraz inne dane i informacje udostępnione przez niego w Serwisie będą dostępne dla Partnerów, Polcamp i podmiotów z nim współpracujących.
 4. Klient, zamieszczając swoje dane w Serwisie, wyraża zgodę na to, że jego imię i nazwisko albo login będą dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, zapis ten dotyczy w szczególności zamieszczania opinii dotyczących ofert Partnerów.
 5. Klient wyraża zgodę na to, że Partnerzy będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Klienta podczas Rejestracji adres e-mail lub nr telefonu.
 6. Klient przy tworzeniu Konta i dokonywaniu rezerwacji wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej, a także akceptuje Regulamin.
 7. Ze względu na to, że za pomocą Serwisu Partnerzy i Polcamp świadczą swoje usługi i w ramach Serwisu realizują marketing usług własnych, a przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Partnera i Polcamp, dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu marketingu usług własnych Partnerów i Polcamp. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest prawnie uzasadniony interes Partnerów i Polcamp, którym jest marketing usług własnych Polcamp i Partnerów (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 8. Z uwagi na fakt, że istotą funkcjonowania Serwisu jest dokonywanie Rezerwacji Usług, która wiąże się z koniecznością potwierdzenia Rezerwacji i terminu wykonania Usługi, Klient po dokonaniu Rezerwacji będzie otrzymywał za pośrednictwem Serwisu, korespondencję e-mail lub wiadomość sms zawierającą ww. potwierdzenie. Potwierdzenie to nie zawiera treści marketingowych ani handlowych, a jedynie informację o potwierdzeniu Rezerwacji i terminu Usługi. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z potwierdzeniem Rezerwacji jest konieczność wykonania umowy, czyli realizacja Usługi (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
 9. Polcamp i Partnerzy są współadministratorami danych osobowych Klienta, czyli podmiotami, które wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (m.in. wspólnie realizowanym celem jest świadczenie/ możliwość świadczenia Usług przez Partnerów).
 10. Na skutek współadministrowania poszczególne cele Polcamp i Partnerów oraz sposoby przetwarzania danych osobowych są ściśle ze sobą powiązane, a Polcamp i Partnerzy wspólnie umożliwiają przetwarzanie danych osobowych.
 11. Polcamp i Partnerzy dokładają należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Polcamp i Partnerzy zawarli umowę o współadministrowanie dzieląc między sobą zadania. Szczegółowa treść ww. uzgodnień jest dostępna na żądanie Klientów i jest udostępniana przez Polcamp.
 12. Współadministratorami danych osobowych Klienta są wspólnie:
  1. wydawca serwisu polcamp.pl – i-Trends Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Druskiennicka 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000345943, NIP 5862248580, REGON 220929702. Polcamp wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dpo@i-trends.com, pisemnie, na adres siedziby administratora podany powyżej;
  2. Partnerzy.
 13. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu:
  – zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z Serwisu i korzystanie z Usług Partnerów, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  – marketingu bezpośredniego usług Polcamp oraz Partnerów, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu na mocy art. 6 ust.1 lit. f RODO, którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
  – prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania Klientów, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów obejmujących profilowanie, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie wyrażonej zgody na mocy art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu na mocy art. 6 ust.1 lit. f RODO, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  – spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Polcamp na mocy art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  – tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk na wewnętrzne potrzeby Polcamp, w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest analiza i rozwój działalności Polcamp;
  – geolokalizacji, na podstawie wyrażonej zgody na mocy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 14. Nie jest intencją Polcamp gromadzenie danych osób korzystających z Serwisu w wieku poniżej 16 lat (dzieci/małoletni) bez zgody ich rodziców lub opiekuna. Polcamp nie może jednak z całą pewnością zweryfikować, czy odwiedzający ukończył już wskazany w zdaniu poprzednim wiek. Jeżeli Klient uważa, że Polcamp zgromadził dane dotyczące osoby małoletniej/dziecka bez zgody jej rodzica/opiekuna, prosimy o kontakt w tym zakresie na adres mailowy dpo@i-trends.com lub pisemnie na adres wydawcy serwisu podany powyżej. Sporne dane zostaną usunięte.
 15. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez odpowiedni okres, tj.:
  – w celu zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z Serwisu i korzystanie z Usług Partnerów – do momentu przedawnienia roszczeń;
  – w celu marketingu bezpośredniego usług Polcamp oraz Partnerów – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu;
  – w celu prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania Klientów, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów obejmujących profilowanie – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wycofania zgody;
  – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
  – w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
  – w celu tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk na wewnętrzne potrzeby Polcamp – w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
  – w celu geolokalizacji – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wycofania zgody.
 16. Odbiorcami danych osobowych są:
  – Partnerzy;
  – podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
  – podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 17. Klientom przysługują następujące prawa:
  – prawo dostępu do własnych danych osobowych;
  – prawo do sprostowania danych osobowych;
  – prawo do usunięcia danych osobowych;
  – prawo do przenoszenia danych osobowych;
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (Klient w każdym czasie może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych: poprzez e-mail: dpo@i-trends.com;
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 18. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 19. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z Sytemu i Usług.
 20. Dane osobowe Klientów, które Polcamp posiada mogą podlegać profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie zainteresowania Klientów Usługami na podstawie danych osobowych, pomiarów zachowania oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych, legalnych źródeł. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na prowadzenie analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów. Podejmowanie decyzji przy użyciu profilowania w celu prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów obejmujących profilowanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta zgody.
 21. Polcamp dąży do zapewnienia całkowitej ochrony zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych, w związku z czym podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionemu wprowadzaniu do nich zmian. W przypadku podejrzenia, że dane osobowe Klienta nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy istnieją dowody nadużycia, prosimy o kontakt na adres mailowy: dpo@i-trends.com
 22. Niniejszym zastrzegamy, że Polityka Prywatności może być aktualizowana. Polcamp powiadomi Klientów Serwisu o ewentualnych, istotnych zmianach w sposobie przetwarzania danych osobowych, zamieszczając komunikat w Serwisie i wysyłając Klientem na adres mailowy wskazany w procesie rejestracji wiadomość pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy Klient będzie nieusatysfakcjonowany zmianami w Polityce Prywatności ma prawo w każdej chwili zdecydować o zaprzestaniu korzystania z Serwisu, w tym w szczególności usunąć swoje dotychczasowe konto.
 23. Uzyskując dostęp do Serwisu i korzystając z usług Serwisu Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i ją akceptuje.

 

IV. Oświadczenie dotyczące plików cookies

 1. Serwis Polcamp wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies to proste, niedużych rozmiarów pliki/dane informatyczne wysyłane wraz z podstronami niniejszej strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera danego Klienta przez przeglądarkę internetową w celu poprawnego korzystania z naszej strony internetowej. Informacje przechowywane w plikach cookies mogą być wysyłane z powrotem na nasze serwery podczas kolejnej wizyty Klienta lub przekazywane właściwym osobom trzecim. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu Klienta oraz przesyłane przez przeglądarkę internetową Klienta do Serwisu za każdym razem, gdy Klient z niego korzysta.
 2. Polcamp wykorzystuje również informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).
 3. Polcamp wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  – cookies sesyjne – automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
  – cookies trwałe – przechowywane są w urządzeniu przez określony czas;
  – cookies własne – ustawiane przez Serwis Polcamp;
  – cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne serwisy niż Serwis Polcamp, np. Google Analytics, Facebook, itp.
 4. Polcamp wykorzystuje informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz pochodzące z logów systemowych w celu:
  – dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów Serwisu do konkretnego urządzenia i preferencji Klienta;
  – zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 5. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis Polcamp nie pozwalają Polcamp na identyfikację konkretnych Klientów korzystających z Serwisu.
 6. Korzystając z Serwisu Klient wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim urządzeniu.
 7. Klient może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl.
 8. Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności Serwisu, prawidłowości wyświetlania Serwisu oraz utratę preferowanych ustawień stron internetowych Serwisu.

 

 

Rozdzielczość: xs
Rozdzielczość: sm
Rozdzielczość: md
Rozdzielczość: lg
Rozdzielczość: xl
Rozdzielczość: xxl
Użytkownik: