Regulamin

Sprawdź również Polityka prywatności

I Definicje

 1. Platforma, Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem Polcamp.pl stanowiąca rozwiązanie technologiczne służące m. in. do zawierania umów w zakresie rezerwacji usług najmu;
 2. Polcamp – właściciel serwisu, którym jest i-Trends Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni , ul. Druskiennicka 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000345943, NIP 5862248580, REGON 220929702, posiadająca prawa autorskie do Serwisu;
 3. Cena – cena za realizację Umowy Najmu (najem Przedmiotu Oferty);
 4. Cena całkowita – suma wszelkich opłat należnych Właścicielowi od Klienta z tytułu Umowy Najmu, przy założeniu prawidłowego jej wykonania, w szczególności Cena brutto powiększona o kwoty brutto wszelkich należnych opłat Właścicielowi od Klienta w związku ze świadczeniem mu Usług Najmu;
 5. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 6. Konsument – konsument w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów oraz przepisów Kodeksu Cywilnego;
 7. Klient (Turysta) – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i utworzyła Konto w Serwisie w celach niezwiązanych z jej działalności gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Polcamp;
 8. Użytkownik – osoba korzystająca z Usług oferowanych na Polcamp w tym Klienci i Partnerzy;
 9. Konto – część Serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Serwisu zalogowanym Klientom;
 10. Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Klientom na korzystanie z Serwisu;
 11. Profil – profil stworzony przez Klienta w Serwisie;
 12. Partner/Właściciel/Wynajmujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nawiązała współpracę z Polcamp.pl w celu świadczenia Usług dla Klientów;
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu dostępny na stronie polcamp.pl;
 14. Rejestracja –proces polegający na założeniu Konta w Serwisie; czynność rejestracji odbywa się w następujący sposób:
  – Klient wypełnia odpowiedni formularz rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza;
  – Klient zatwierdza wypełniony formularz;
  – Klient akceptuje Regulamin;
  – Klient ma możliwość logowania się w Serwisie za pośrednictwem swojego indywidualnego Konta.
 15. Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi przez Klienta za pośrednictwem Serwisu;
 16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 17. Usługa, Usługi – działanie oferowane przez Polcamp na zasadach i w sposób opisany w Serwisie, będące przedmiotem świadczenia na rzecz Klienta.
 18. Przedpłata – inaczej opłata rezerwacyjna – należna Partnerowi z tytułu zobowiązania się Klienta do zawarcia Umowy na świadczenie usługi;
 19. Prowizja – należna Polcamp część kwoty z tytułu zawarcia umowy za pośrednictwem Platformy pomiędzy Klientem a Partnerem

II Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Polcamp za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Klientów i Partnerów z Serwisu oraz dokonywania Rezerwacji.
 2. Użytkownicy korzystając z Serwisu zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.
 3. Umowa pomiędzy Serwisem a Partnerem zawierana jest z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez Partnera.
 4. Umowa pomiędzy Serwisem a Klientem zawierana jest z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
 5. Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony.

III. Usługi Polcamp

 1. Polcamp udziela Klientom dostępu do Serwisu umożliwiającego nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Partnerem w celu zawierania umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem Serwisu Klienci mogą dokonywać przeglądania ofert usług oraz Rezerwacji Usługi.Polcamp nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie z Serwisu.
 2. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na: dostęp do Internetu, obsługę poczty elektronicznej oraz skuteczne przeglądanie stron internetowych. Użytkownicy we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność dbają o spełnienie wymogów technicznych swoich urządzeń ich prawidłową konfigurację i aktualność oprogramowania.
 3. Po rejestracji, podczas pierwszego logowania w Serwisie Użytkownicy wybierają rodzaj konta, którym posługiwać się będą w celu realizacji Usług. Do wyboru jest konto Klienta/Turysty lub konto Partnera/Właściciela
 4. Polcamp w celu umożliwienia Klientom dokonywania Rezerwacji Usług udziela im niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, Licencji na korzystanie z Serwisu. Powyższa Licencja uprawnia Klientów wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej oraz do jego zwielokrotniania trwałego poprzez instalację Serwisu w formie aplikacji na urządzeniu mobilnym w celu korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Klientom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Klientom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Serwisu.
 5. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Serwisu oraz sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Polcam.pl.
 6. Polcamp świadczy na rzecz Klientów m.in. następujące usługi:
  – korzystanie z Konta;
  – dokonywanie Rezerwacji świadczonych Usług oraz późniejsza zmiana terminu i odwołania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu (z zastrzeżeniem pkt IV ust. 6 Regulaminu);
  – przypominanie o terminie Usług zarezerwowanych za pośrednictwem Serwisu kanałami: sms, e-mail.
  – umożliwienie publikowania opinii o Partnerach oraz o świadczonych Usługach , na temat i w zakresie dotyczącym realizacji Usługi,
  – powiadamianie o nowych Partnerach w Serwisie, informacjach oraz opiniach;
  – dokonywanie płatności za Usługi za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Polcamp nie jest instytucją płatniczą ani dostawcą usług płatniczych, w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2360 ze zm.).
 7. Polcamp jedynie udostępnia Serwis w celu umożliwienia nawiązania kontaktu Klienta z Partnerem oraz w celu zawierania umów o świadczenie Usług między nimi. Polcam.pl nie jest stroną tych umów, a ponadto Polcam.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów za należyte wykonanie Usług, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów za dokonanie jakiejkolwiek płatności za Usługę.
 8. Polcamp nie ponosi odpowiedzialności za jakość i poziom usług świadczonych przez Partnerów. Polcamp nie świadczy doradztwa przy dokonywaniu wyboru Partnerów oferujących Usługi.
 9. Polcamp dba o zapewnienie prawidłowej dostępności Serwisu oraz o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii wywołanych błędnym działaniem Serwisu.
 10. Polcamp nie odpowiada za zakłócenia techniczne, za których przyczyny nie jest odpowiedzialny, czy też za szkody sporządzone siłą wyższą. Polcamp nie odpowiada za przerwanie dostępności danych i zastrzega dla siebie prawo do wykonywania prac technicznych.

IV. Rezerwacja Usługi

 1. Za pośrednictwem Serwisu Klient może dokonać Rezerwacji Usługi. Rezerwacja Usługi potwierdzana jest przez Partnera. Klient otrzymuje powiadomienie o potwierdzeniu Rezerwacji – za pośrednictwem Serwisu lub/oraz wiadomości sms/ e-mail. Dokonanie Rezerwacji może być uzależnione przez Partnera od uiszczenia przez Klienta kaucji/przedpłaty – informacja o ewentualnym obowiązku uiszczenia kaucji/przedpłaty jest udostępniona w Serwisie przed dokonaniem Rezerwacji/jest podawana przez Partnera po dokonaniu rezerwacji. Kaucja pobierana jest przez Partnera w chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Partnera, a przedpłata – w chwili dokonania Rezerwacji.
 2. Partner składając Klientowi Ofertę wskazuje w niej w szczególności:
  – przedmiot Oferty,
  – termin wykonania umowy,
  – warunki anulowania,
  – cenę z uwzględnieniem w niej wszystkich opłat, które Klient musi uiścić na rzecz Partnera, aby umowa została wykonana.
 3. Partner gwarantuje i oświadcza, że Przedmiot Oferty w czasie Umowy Najmu będzie spełniać wszelkie normy techniczne i prawne oraz posiada niezbędne badania techniczne, które są wymagane prawem, w tym jeżeli jest to wymagane będzie posiadać stosowne ubezpieczenia, a także, że zdjęcia Przedmiotu Oferty umieszczone w Platformie są zgodne z jego stanem faktycznym.
 4. Poprzez Rezerwację Usługi i jej potwierdzenie przez Partnera dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Partnerem, której wykonanie regulują właściwe przepisy prawa, z zastrzeżeniem możliwości anulowania Rezerwacji przez Klienta. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa oraz w wyniku ustaleń stron np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Klient, jak i Partner, po potwierdzeniu Rezerwacji przez Partnera, mogą dochodzić zawarcia umowy, z zastrzeżeniem możliwości anulowania Rezerwacji przez Klienta.
 5. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację Usług na rzecz Klientów. Polcamp nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Klientem a Partnerem i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 6. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  – posiadać dostęp do sieci Internet;
  – posiadać urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych.
 7. Klient jest zobowiązany we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem ponosi w całości Klient.
 8. Polcamp nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanej Usługi z przyczyn leżących po stronie Partnera. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację za pośrednictwem Serwisu lub wzajemnie kontaktując się ze sobą.
 9. Partner ma możliwość zablokowania wybranym przez siebie Użytkownikom rezerwacji terminów wizyt za pomocą Serwisu. Polcamp nie odpowiada za niedogodności jakie mogą wystąpić w związku z tym dla Klientów.
 10. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Partnerowi na warunkach wskazanych przez Partnera przy danej Usłudze. Polcamp oferuje możliwość dokonania opłaty rezerwacyjnej za pomocą Platformy. W takim przypadku płatność za Usługę będzie pobierana od Klienta przez pośrednika płatności, tj. zewnętrzną instytucję obsługującą płatności internetowe celem przeprowadzenia dyspozycji płatności składanej przez Klienta; zapewnia ona bezpieczny kanał płatniczy przez bankowość internetową.
 11. Klient może odstąpić od umowy o korzystanie z Serwisu w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: bok@polcamp.pl lub na adres Polcamp: BOK Polcamp, i-Trends Sp. z o.o., Ul. Druskiennicka 27, 81-533 Gdynia, pod warunkiem, że wcześniej nie skorzystał z Usługi.
 12. Klient może dokonać anulowania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.
 13. Jeżeli Partner nie dokona potwierdzenia Rezerwacji, oznacza to, że Rezerwacja ma status „niepotwierdzony”, a Usługa może nie zostać zrealizowana przez Partnera.  Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację Usług na rzecz Klientów. Polcamp nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Klientem a Partnerem i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 14. Poza opłatą za wynajem Przedmiotu Oferty, Partner nie obciąży Klienta żadnymi innymi, nieuzgodnionymi z Klientem i niezaakceptowanymi uprzednio przez Klientami, kosztami lub opłatami. Dodatkowe koszty, wynikające z dodatkowych usług oferowanych przez Partnera, powinny być każdorazowo wskazane przez Partnera i uzgodnione z Klientem przed zamówieniem ich przez Klienta.
 15. Polcamp nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych oraz nie jest dostawcą usług płatniczych ani instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, (dalej: „ustawa o usługach płatniczych”). Płatności online dokonywane przez Klienta na rzecz Partnera z tytułu opłat rezerwacyjnych rozliczane są przez: UAB ZEN.COM, firmę zarejestrowaną pod adresem: Lvivo g. 25-104, Vilno, Litwa, używającej oficjalnego kodu osbowego 304749651.

V. Postanowienia dotyczące Klientów

 1. Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu następuje poprzez Rejestrację i wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu i Polityki Prywatności. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia Klientowi korzystanie Konta w Serwisie.
 2. Przeglądanie ofert w Serwisie nie wymaga Rejestracji.
 3. Rejestracji Konta Użytkownika można dokonać poprzez realizację następujących czynności: akceptację niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji lub zalogowanie się kontem społecznościowym Google lub Facebook, kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail.
 4. Logowanie do Serwisu może zostać dokonane poprzez formularz logowania znajdujący się w Serwisie. Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail i/lub telefonu wskazanego podczas Rejestracji i powiązanego z nim hasła. Pełna funkcjonalność Serwisu jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników.
 5. Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres email Klienta podany przy Rejestracji. Szczegóły dot. kwestii wymaganych zgód i zasad przetwarzania danych osobowych oraz komunikacji z Klientem reguluje Polityka Prywatności dostępna w Serwisie pod adresem: https://polcamp.pl.
 6. Klient zobowiązany jest do podawania danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji kompletnych i zgodnych z prawdą oraz do ich sprawdzania i aktualizowania ich bez jakichkolwiek wezwań ze strony Polcamp.pl. Dane wymagane do dokonania Rezerwacji Usługi przez Klienta to: imię i nazwisko, data urodzenia, kod pocztowy, miasto, numer telefonu oraz adres e-mail. Podając jeden adres e-mail lub jeden numer telefonu, Klient może założyć jedno Konto. W przypadku założenia kilku Kont z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail lub tego samego numeru telefonu, Polcamp ma prawo do zablokowania pozostałych Kont.
 7. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie, ale ich podanie jest  konieczne w celu Rezerwacji Usługi. Klient wprowadzając dane do Serwisu oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Serwisu. Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Serwisu oraz nie może negatywnie wpływać swoim działaniem lub zaniechaniem na pracę Serwisu powodując jego uszkodzenie lub doprowadzając do jego przeciążenia.
 9. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest także umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. Zakazane jest reklamowanie stron konkurencyjnych dla Polcamp.pl. W razie naruszenia ww. postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub podjęcia przez Klienta działań godzących w dobre imię Polcamp, Polcamp jest uprawniony do usunięcia danych albo innych treści zamieszczonych przez Klienta w Serwisie, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta.
 10. Klient nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Serwisu. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest Klient, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Polcampo bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.
 11. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Klienta więcej niż jednego Konta.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu oraz za treści umieszczone w swoim Koncie oraz w Serwisie. Treści dodawane przez Klientów nie wyrażają opinii Polcamp.
 13. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Polcamp, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić wobec niego swoich roszczeń w związku z korzystaniem z Serwisu.
 14. Użytkownicy mają prawo napisać opinię dot. innych Użytkowników. Opinie Klientów o Partnerach oraz świadczonych przez nich Usługach, a także opinie o Serwisie opatrywane są podpisem (nickiem) lub danymi Klienta. Klient zamieszczając opinie w Serwisie, wyraża zgodę na publikację opinii i swoich danych jakimi w celu wyrażania opinii się posługuje.
 15. Opinie o Partnerach oraz opinie o Serwisie mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności profesjonalnej i świadczonych przez nich Usług.
 16. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane treści. Publikując opinię Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa treści, w tym autorskie prawa majątkowe, lub posiada niezbędne uprawnienia i zgody do ich publikacji i upoważnia osoby trzecie, w tym w szczególności Polcamp, do korzystania z nich w zakresie opisanym w Regulaminie. Polcamp nie rozumie treści publikowanych przez Klientów jako swoich własnych.
 17. Publikując opinię Klient oświadcza, że jest ona prawdziwa. Niedozwolone jest publikowanie opinii niezgodnych z prawdą lub celowo wprowadzających w błąd.
 18. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub zawierających tzw. lokowanie produktu.
 19. Publikowane opinie nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych i obraźliwych, odnoszenie się do życia prywatnego i rodzinnego oraz wzywanie do stosowania przemocy lub nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, lub wobec mniejszości seksualnych. Niedozwolone jest również publikowanie treści zniesławiających, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnicę handlową oraz zawierających materiały niezgodne z prawem.
 20. Polcamp ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa bądź dobrymi obyczajami. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Klientowi w stosunku do Polcamp nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
 21. Z chwilą zamieszczenia treści publicznych, tj. opinii, w Serwisie Klient, udziela Polcamp niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z zamieszczonych w Serwisie zgodnie z Regulaminem, na następujących, znanych w chwili udzielenia licencji, polach eksploatacji:
  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego oraz techniką drukarską i reprograficzną;
  – w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;
  – w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie utworu w sieci Internet.
 22. Zakres licencji wskazany w ust. 21 powyżej obejmuje prawo Polcamp do korzystania z treści w ramach Serwisu – w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy Serwisu i treści zamieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie oraz informowania o działalności Serwisu, także po rezygnacji Klienta z korzystania z Serwisu oraz po usunięciu Konta Klienta.
 23. Klient ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Polcamp za wszelkie szkody, jakie Polcamp poniósł w związku z zamieszczeniem przez Klienta w Serwisie treści oraz korzystaniem przez Polcamp z tychże treści na warunkach licencji i zgody wskazanych w ust. powyżej.

VI. Postanowienia dotyczące Partnerów

 1. Partner uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności i treści Serwisu po dokonaniu Rejestracji oraz po akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Partner jest zobowiązany do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Polcamp.
 3. Partner wyraża zgodę na to, że Klienci będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Partnera podczas Rejestracji adres e-mail lub nr telefonu.
 4. Partner wyraża zgodę na to, że podane przez niego dane, w tym dane osobowe oraz informacje, a także zdjęcia udostępnione przez niego w Serwisie będą dostępne dla innych Użytkowników, jak również dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 5. Wszelkie dane i informacje Partner udostępnia dobrowolnie. Partner oświadcza, że wprowadzając do Serwisu i Konta dane, w tym zdjęcia, jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Partnera w Serwisie muszą być prawdziwe. Partner powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 9 RODO tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Polcamp nie wymaga podania powyższych danych od Partnerów w celu korzystania z Serwisu.
 6. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie oraz na Koncie Partnera informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie zdjęć naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego zakazu, Polcamp jest uprawniony do usunięcia informacji, zdjęcia, czasowego zablokowania, lub usunięcia Konta Partnera. Ponadto wydawca serwisu zachowuje prawo do obrony dobrego imienia swojej marki przed sądem jeśli ucierpiała ona w wyniku w/w naruszenia.
 7. Partner zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Partner zobowiązuje się także do niepodejmowania działań zakłócających pracę Serwisu. Partner nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Serwisu, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na pracę Serwisu powodując jego uszkodzenie lub doprowadzając do jego przeciążenia. Partner zobowiązuje się nie kopiować, nie modyfikować i nie rozpowszechniać oraz nie reprodukować całości lub części Serwisu.
 8. Partner nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Serwisu. Partner jest odpowiedzialny za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta, w tym zachowanie w tajemnicy haseł i loginu. Partner zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Polcamp o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.
 9. Partner ponosi odpowiedzialność za swoje działania oraz za działania swoich pracowników i współpracowników związane z korzystaniem z Serwisu oraz za treści umieszczone w swoim Koncie oraz w Serwisie z jego Konta. Partner zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Polcamp, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Partnera.
 10. Wydawca serwisu umożliwia Partnerom bezpłatne zamieszczanie swojej oferty na Platformie Polcamp. W przypadku dokonania potwierdzonej rezerwacji przez Klienta (lub realizacji najmu) – Partner zobowiązuje się zapłacić na rzecz Polcamp Prowizję w wysokości 1,9% ceny całkowitej najmu.
 11. W przypadku skorzystanie przez Klienta z operatora płatności online udostępnionego przez Platformę Strony ustalają, że Polcamp ma prawo potrącić należne sobie wynagrodzenie z opłaty rezerwacyjnej wpłaconej przez Klienta, pozostałą kwotę wydawca serwisu przekaże niezwłocznie na rachunek bankowy Partnera po upływie 14 dni od wpłaty opłaty rezerwacyjnej (tj. okresu w którym Klient/Konsument może wycofać się z rezerwacji zgodnie z Prawem odstąpienia od umowy zawartej na odległość). Czas ten może zostać skrócony jeśli korzystanie z Usługi rozpocznie się wcześniej.
 12. W przypadkach, gdy Klient nie będzie wpłacał opłaty rezerwacyjnej przez Platformę Polcamp, Partner zobowiązuje się do zapłaty należnej Prowizji na podstawie Faktury VAT wystawionej przez wydawcę serwisu w terminie 14 dni od otrzymania. Faktura VAT zostanie wysłana elektronicznie na adres e-mail Partnera podany przy rejestracji.
 13. Partner zobowiązuje się we własnym zakresie do ustalenia z Klientem warunków i sposobu przekazania pozostałej części opłaty oraz ewentualnej Kaucji za najem.
 14. Każdy z Partnerów może stosować inne zasady dotyczące Rezerwacji, kosztów anulowania Rezerwacji, wysokości przedpłaty oraz skutków lub kosztów nieskorzystania przez Klienta z usług Partnera wcześniej zarezerwowanych.
 15. Partner jako strona Umowy Najmu jest zobowiązany do spełnienia w stosunku do Klientów wymogów wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie prawa konsumentów oraz danych osobowych.

VII. Uprawnienia i odpowiedzialność Polcamp

 1. Kształtowanie zawartości Serwisu jest wyłącznym uprawnieniem Polcamp. Polcamp jest uprawniony w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Serwisu, a także przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią wraz z bazą danych Klientów.
 2. Polcamp nie ponosi odpowiedzialności za:
  – przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą;
  – funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu płatności przez Klientów za pośrednictwem Serwisu;
  – problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Serwisu lub z usług oferowanych za jego pośrednictwem;
  – autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Serwisie przez Klientów oraz przekazywanych pomiędzy Klientami i Partnerami za pośrednictwem Serwisu;
  – szkody spowodowane przez Klientów i Partnerów w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Serwisu;
  – szkody spowodowane przez Klientów i Partnerów poprzez naruszenie praw osób trzecich;
  – szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi Polcamp;
  – szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług, w szczególności Usług wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości;
  – szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Klientów i Partnerów do zawierania umów za pośrednictwem Serwisu oraz w związku z niewypłacalnością Klientów i Partnerów;
  – szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Serwisu Konta w związku z naruszeniem przez Klientów postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Polcamp ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Serwisu wywołane winą umyślną Polcamp.
 4. Polcamp jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów.
 5. Polcamp jest uprawniony do opublikowania liczby Klientów Serwisu, przy zachowaniu anonimowości Klientów.

VIII. Reklamacje

 1. Partnerzy i Klienci mogą zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu poprzez stosowne zawiadomienie Polcamp.
 2. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: bok@polcamp.pl
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez Polcamp. Polcamp zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług najmu należy kierować bezpośrednio do Partnerów.
 5. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Partnerów składane do Polcamp będą przekazywane poszczególnym Partnerom, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową na adres e-mail Klienta podany przy Rejestracji.
 6. Partner ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących Usług na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Polcamp nie ponosi odpowiedzialności za rozpatrzenie reklamacji przez Partnera.
 7. Polcamp zastrzega sobie prawo żądania od Partnera i Klienta zgłaszającego reklamację udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi Polcamp jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 8. Postanowienia Polcamp dotyczące reklamacji będą wysłane na adres email Partnerów i Klientów wskazany w procesie Rejestracji.
 9. W związku z tym, że Polcamp nie jest instytucją płatniczą ani dostawcą usług płatniczych, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, wszelkie reklamacje dotyczące procesowania płatności należy zgłaszać bezpośrednio do UAB ZEN.COM lub do wystawcy instrumentu płatniczego Klienta.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Klient i Polcamp może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu bez podania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.
 3. Polcamp zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej: https://polcamp.pl.
 4. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie https://polcamp.pl. Partner może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, braku takiego żądania przyjmuje się, że Klient zaakceptował nowe postanowienia Regulaminu.
 5. Polcamp posługuje się plikami typu cookies, które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Serwisu. Pliki cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Serwis, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Serwisu. Brak włączonej obsługi plików cookies może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Serwisu.
 6. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy nieświadome udostępnianie danych do logowania osobom do tego niepowołanym, które mogą celowo zmienić konfigurację Konta. Dotyczy to w szczególności istotnych elementów Konta takich jak: rodzaje oferowanych Usług, cenniki, zdjęcia, dane osobowe oraz inne informacje. Z uwagi na powyższe Polcamp zaleca zachowanie w tajemnicy haseł do Serwisu.

 

Rozdzielczość: xs
Rozdzielczość: sm
Rozdzielczość: md
Rozdzielczość: lg
Rozdzielczość: xl
Rozdzielczość: xxl
Użytkownik: